Warunki publikacji w miesięczniku Marketing i Rynek

1. Tekst musi mieć charakter naukowy i dotyczyć szeroko rozumianej dziedziny marketingu
 
2. Tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem publikacji w innym czasopiśmie.
 
3. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w miesięczniku „Marketing i Rynek” w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną.
 
4. Teksty –  objętość minimum 0,5 arkusza, maksimum 1 arkusz - 40 tys. znaków ze spacjami, w standardowych ustawieniach Worda: Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy po 2,5).

Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):
• Tytuł (w językach polskim i angielskim).
• Nazwisko i imię autora wraz z afiliacją (afiliację podajemy od ogółu do szczegółu).
• Streszczenie określające prezentowane w artykule tezy w językach polskim i angielskim.
• Słowa kluczowe (do 5) w językach polskim i angielskim.
• Tekst (podzielony śródtytułami).
• Przypisy (inne niż literaturowe).
• Literaturę (opisy wg standardu APA)

Wykresy i tabele nie mogą być skanowane.
Wykresy powinny być przygotowane w Excelu (z konwersją do Worda) w kolorze czarno-białym.

Opisy bibliograficzne w standardzie APA:
 
• Publikacje książkowe jednego autora:  Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
 
• Publikacje książkowe wielu autorów: Nazwisko, Inicjał imienia., Nazwisko, Inicjał imienia. i Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. 
 
• Publikacje książkowe redagowane: Nazwisko, Inicjał imienia. (red.) (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
 
• Rozdziały w publikacjach książkowych zbiorowych:  Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł rozdziału. W: Inicjał imienia. Nazwisko (red.), Tytuł książki (tom, strony). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
 
• Artykuły w czasopiśmie: Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom (numer), strony (bez skrótu „s.”)
 
• Referaty: Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł referatu. Referat wygłoszony na: Nazwa konferencji. Miejsce. 
 
• Raporty instytucji: Instytucja (rok). Tytuł raportu. Miejsce wydania: Instytucja.
 
• Publikacje w druku: Nazwisko, Inicjał imienia. (w druku). itd.
 
• Prace nieopublikowane: Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł pracy. Niepublikowana praca doktorska. Miejsce: Nazwa uczelni. 
 
• Źródła internetowe: Po całym opisie bibliograficznym dodatkowo dopisujemy:  http://www.adres strony (dd.mm.rok).  Data w nawiasie oznacza datę dostępu.
 
Tak samo podpisujemy rysunki i tablice.
 
Cytowanie w tekście (możliwe przypadki): (Kowalski, 2013)  (Kowalski, 2012a)  (Kowalski, 2012b)  (Kowalski, 2013, s. 67)  (Kowalski i Nowak, 2012)  (Kowalski, Nowak i Wiśniewski, 2011) (Kowalski, 2012a, 2013; Kowalski i Nowak,
 
6. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaakceptowanych do druku.

7. Wraz z tekstem należy przysłać krótką informację o autorze wraz z jego afiliacją, adresem e-mail i numerem telefonu. Obowiązkowe jest też dostarczenie tłumaczenia tytułu na język angielski oraz dwóch streszczeń: po polsku i po angielsku, a także słów kluczowych w obu tych językach.
 
9. Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, redakcja zobowiązuje autorów do ujawniania informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy itd.). Autorzy opracowań powinni w sposób przejrzysty i rzetelny prezentować rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Ghostwriting to sytuacja, w której ktoś wniósł wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; guest authorship to sytuacja, w której udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. W przypadku stwierdzenia zjawisk typu „ghostwriting” oraz „guest authorship” redakcja dokumentuje te przypadki oraz powiadamia o tym fakcie instytucję zatrudniającą autora oraz stowarzyszenia, zespoły i towarzystwa naukowe, których jest on członkiem.
 
10.  Autorzy publikacji powinni ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność za ujawnienie wskazanych danych ponosi składający opracowanie. W przypadku tekstów, które mają kilku autorów, konieczne jest podanie procentowego udziału każdego współautora w powstaniu tekstu.

11. Autorzy powinni poinformować o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 
12. Autorzy tekstów badawczych są proszeni o zapoznanie się z uwagami redaktora statystycznego - plik do pobrania:  http://www.marketingirynek.pl/warunki_publikacji Redaktor statystyczny ma prawo wstrzymania publikacji tekstu zawierającego rażące błędy statystyczne.