STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

 

"CERTYFIKATY JĘZYKOWE telc"

"KURSY JĘZYKOWE PWSZ w WAŁCZU"

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Studium Języków Obcych zwane dalej "Studium" lub "SJO", jest uczelnianą jednostką organizacyjną,  powołaną do:
1)    wykonywania zadań dydaktycznych i usługowych, służących nabywaniu i rozwijaniu znajomości języków obcych lub języka polskiego jako obcego przez studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów dokształcających i szkoleń oraz pracowników uczelni;
2)    dokonywania oceny i poświadczania stopnia biegłości językowej w zakresie odpowiednim dla kształcenia języków obcych lub języka polskiego jako obcego w ramach procesu kształcenia organizowanego na uczelni;
3)    organizowania lub współorganizowania sesji egzaminacyjnych na certyfikaty językowe, uczelniane i poza uczelniane;
4)    popularyzowania zagadnień związanych z kształceniem w zakresie języków obcych lub języka polskiego jako obcego wśród uczestników procesu kształcenia w uczelni, pracowników oraz w społecznym otoczeniu zewnętrznym Uczelni;
5)    nawiązywania i utrzymywanie współpracy ze szkołami i innymi instytucjami w rejonie, kraju i zagranicą, w celu popularyzowanie zagadnień związanych z kształceniem w zakresie języków obcych w tym języka polskiego jako obcego, kształcenia językowego i certyfikacji;
6)    nadzoru merytoryczny i organizacyjny nad programami kształcenia językowego wszystkich form kształcenia zorganizowanego, które realizowane jest w ramach Uczelni.

Organizacja Studium Języków Obcych

§2

1.    Studium zarządza kierownik. Tryb powoływania i odwoływania oraz zadania kierownika Studium określa Statut PWSZ w Wałczu.
3.    Pracownikami studium są nauczyciele akademiccy PWSZ w Wałczu prowadzący kształcenie w zakresie językowym.
4.    Studium podlegają także osoby nie będące pracownikami PWSZ w Wałczu, które, zatrudnione w inny sposób, prowadzą kształcenie językowe lub weryfikację i ewaluację znajomości języków obcych lub języka polskiego jako obcego w uczelni lub na potrzeby uczelni.  
5.    Do obowiązków osób wymienionych w ust. 4 i 5 należy:
1)    prowadzenie zajęć dydaktycznych w obowiązującym wymiarze godzin zgodnie z przewodnikami programowymi - sylabusami właściwymi dla prowadzonego kształcenia;
2)    przygotowanie i aktualizacja przewodników programowych - sylabusów;
3)    odbywanie konsultacji w wyznaczonych godzinach i miejscach w wymiarze godzin ustalonych na uczelni;
4)    ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji językowych;
5)    organizowanie oraz przeprowadzenie weryfikacji i ewaluacji końcowej prowadzonych modułów;
6)    terminowe wprowadzanie wyników ewaluacji do informatycznego systemu uczelnianego;
7)    promowanie Studium i uczelni, prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej organizowanych przez Studium dodatkowych form kształcenia językowego i popularyzacji języków;
8)    wykonywanie innych zadań wynikających z innych przepisów dotyczących nauczycieli akademickich w PWSZ w Wałczu.

Weryfikacja i ewaluacja znajomości języków obcych lub języka polskiego jako obcego

§3

1.    Przy Studium działa Komisja Egzaminacyjna języków obcych PWSZ w Wałczu, zwana dalej Komisją Egzaminacyjna lub Komisją, zajmująca się  weryfikacją i ewaluacją znajomości języków obcych lub języka polskiego jako obcego w uczelni lub na potrzeby uczelni, a w szczególności, na potrzeby przyznawania uczelnianego certyfikatu językowego, w zakresie nie objętym programami kształcenia.
2.    Na wniosek Kierownika, Rektor powołuje komisję spośród osób podległych studium i  kompetentnych w zakresie ewaluacji i weryfikacji znajomości egzaminowanego języka, w składzie co najmniej dwóch osób, z których jedna jest  przewodniczącym komisji i jedna sekretarzem komisji.
3.    Do zadań Komisji egzaminacyjnej należy:
1)    organizacja i bezpośredni nadzór nad przeprowadzeniem egzaminów językowych;
2)    zatwierdzanie kryteriów uznawalności egzaminów zewnętrznych w zakresie uznawania efektów uczenia się lub kwalifikacji poziomu znajomości języka u kandydatów do pracy lub studiowania w PWSZ w Wałczu;
3)    opracowywanie materiałów egzaminacyjnych.

Inne postanowienia

§4

1.    Studium używa pieczątkę o treści: "Studium Języków Obcych, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, ul Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz", zaś kierownik Studium pieczątki o treści: "Kierownik Studium Języków Obcych PWSZ w Wałczu"
2.    W korespondencji zagranicznej studium stosuje tłumaczenie angielskie: The Department of Foreign Languages, University of Applied Sciences in Wałcz, Poland.

Kontakt:
Marek Siek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.