Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe

 

 

4 listopada 2014 r. podpisano umowę na realizację projektu pn. "Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe". Umowę podpisały: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska i Rektor PWSZ w Wałczu dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek. 85 procent kosztów inwestycji pokryły fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, online a 15 procent pokryły środki z rezerwy celowej Ministra Finansów. Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło 16 sierpnia 2015 roku.

Projekt zakładał przede wszystkim przebudowę istniejącego budynku i zaadaptowanie go na potrzeby Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. To w nim powstało 5 laboratoriów: Laboratorium Szybkiego Prototypowania, Laboratorium Zaawansowanych Technologii Pomiarowych, Laboratorium Technik Hydrostrumieniowych, Laboratorium Technik Laserowych, Laboratorium Technologii Wytwarzania.

Nowe centrum jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców m.in zrzeszonych w Klastrze Metalika w zakresie B+R. Wyniki badań prowadzonych w Centrum  mogą się przyczynić do rozwoju gospodarczego tej części woj. zachodniopomorskiego. Inwestycja wałeckiej PWSZ pozwoli też wzmocnić potencjał naukowy Uczelni oraz zwiększy jej znaczenie w aspekcie prowadzonych aktywności B+R na Pomorzu Zachodnim. Działalność prowadzona w ramach Centrum polegać będzie na tworzeniu niezależnych badań oraz opracowywaniu na tej podstawie dokumentów naukowych i patentów.

Projekt, którego całkowity koszt oszacowano na prawie 6,7 miliona złotych zrealizowano w ramach Osi Priorytetowej 1 ?Gospodarka-Innowacje-Technologie", Działanie 1.2 "Innowacje i transfer technologii", Poddziałanie 1.2.2 "Infrastruktura B+R". Wsparcie w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wyniosło ponad 5,6 miliona złotych.

Na poniższych zdjęciach przedstawiamy Państwu kolejne etapy realizacji projektu, począwszy od wykonywanych robót budowlanych po montaż zakupionych urządzeń.

 • DSC05228_2
 • b3
 • b4

 

Listopad

 • listopad
 • listopad1
 • listopad2

 

Grudzień

 • grudzien1 (2)
 • grudzien1 (3)
 • grudzien1 (6)
 • grudzien1

 

Styczeń

 • styczen (5)
 • styczen (6)
 • styczen (7)
 • styczen
 • styczen1 (3)

 

Luty

 • luty (4)
 • luty
 • luty1 (3)

 

Marzec

 • marzec
 • marzec2
 • marzec3
 • marzec5
 • marzec6
 • marzec7

 

Kwiecień

 • k001
 • k002
 • k003

 

Maj-sierpień

 • water001
 • water002
 • water003
 • water004
 • water005


Prezentacja wyposażenia laboratoriów i ich możliwości badawcze

W ramach Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego powstały następujące laboratoria:

Laboratorium Szybkiego Prototypowania

Zakładany obszar prac badawczych:

 • wykonywanie modeli przestrzennych w celu:

  - opracowywania prototypów wyrobów;

  - podniesienia funkcjonalności konstrukcji, ich jakości oraz ergonomii;

  - weryfikacja analiz przestrzennych w celu wypracowywania optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych;

 • digitalizacja obiektów przestrzennych w celu analizy i ew. wprowadzania niezbędnych zmian konstrukcyjnych, dokonywanie pomiarów geometrii 3D z wykorzystaniem skanera oraz określanie odchyłek wymiarowych (w tym na powierzchniach swobodnych).

 • 1 SKANER ATOS
 • 2 SKANER_3_UKLAD KAMER
 • 3 SKANER_2_ANALIZY PO SKANOWANIU_2
 • 4 DRUKARKA 3D

 

Laboratorium Zaawansowanych Technik Pomiarowych

Zakładany obszar pracy:

 • ocena jakości spoin wykonanych różnymi technikami;

 • analiza topografii powierzchni w celu zoptymalizowania parametrów technologicznych obróbki;

 • precyzyjne pomiary wielkości metrologicznych na certyfikowanych urządzeniach pomiarowych;

 • badanie cech funkcjonalnych powierzchni trybologicznych.

 • 1_DEFEKTOSKOP 2
 • 2_DEFEKTOSKOP_ANALIZY2
 • 3_PROFILOMETR PS50 2
 • 4_ ROFILOMETR_ANALIZY 3
 • 5_ELEMENTY SYSTEMOW PRECYZYJNEGO DOSUWU
 • 6_ELEMENTY SYSTEMU PRECYZYJNEGO DOSUWU 3
 • 7_ELEMENTY SYSTEMOW DIAGNOSTYCZNYCH
 • warsztatowe urzadzenia pomiarowe 2

 

Laboratorium Technik Hydrostrumieniowych

Zakładany obszar pracy:

 • optymalizacja procesu przecinania poprzez opracowanie własnych matematycznych modeli obróbkowych;

 • rozwój i optymalizacja procesu niskociśnieniowego czyszczenia powierzchni technicznych z wykorzystaniem strugi wielofazowej (powietrzno-wodno-ściernej); implementacja badań w zakresie wdrażania techniki przecinania strugą cieczy w przemyśle spożywczym i maszynowym;

 • prace nad możliwością odzysku ścierniwa pozostającego jako odpad po obróbce wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną;

 • opracowanie instalacji umożliwiającej poprawę własności geometrycznych wytwarzanej strugi wodnej poprzez zwiększenie jej koherentności.

 • 1 centrum obrobkowe water jet
 • 2 WATER JET_ELEMENTY

 

Laboratorium Technologii Wytwarzania

Zakładany obszar pracy:

 • optymalizacja parametrów obróbkowych i ich intensyfikacji, poprzez monitorowanie i nadzorowanie procesu wytwarzania;

 • optymalizacja parametrów w celu redukcji kosztów wytwarzania;

 • realizowanie badań dla obróbki z dokładnością poniżej 1 mikrometra;

 • badanie zespołów dosuwu nanometrycznego na stanowiskach roboczych urządzeń technologicznych;

 • budowa inteligentnych autonomicznych systemów ultraprecyzyjnego pozycjonowania.

 • FREZARKA 2
 • FREZARKA 3_ZASTOSOWANIE

 

Laboratorium Technik Laserowych

Zakładany obszar pracy:

 • badania w zakresie wycinania, deponowania oraz w przyszłości spajania z wykorzystaniem wiązki laserowej;

 • promowanie i dostosowywanie technik laserowych do potrzeb firm skupionych w ramach Klastra Metalowego METALIKA )zwiększenie konkurencyjności firm);

 • badania nad laserową obróbką przestrzenną elementów;

 • optymalizowanie parametrów technologicznych na potrzeby firm w celu zwiększenia wydajności procesów;

 • wykorzystanie systemu zrobotyzowanego do automatyzacji procesów obróbkowych, wdrażanie systemów zrobotyzowanych w realiach firm produkcyjnych.

 • LASER