Fundacja na Rzecz PWSZ

Fundacja Na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu jest organizacją pożytku publicznego. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i posiada osobowość prawną. Została powołana w dniu 6 lipca 2005 r. Do zasadniczych celów Fundacji należą działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji oraz nowoczesnego procesu dydaktycznego w Uczelni. Naszymi działaniami staramy się wpływać na poprawę warunków życia i pracy mieszkańców regionu wałeckiego. Realizujemy działania wspierające inicjatywy społeczne oraz wpływające na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Działamy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości jak również upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Jesteśmy współorganizatorami konferencji naukowych. Z dużym rozmachem promujemy działalność wolontariacką.

Realizujemy szereg projektów na rzecz dzieci, młodzieży i Seniorów, których łączna wartość przekroczyła już ponad 1 mln zł.  

Począwszy od 2011 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego w związku z podatnicy mogą przekazywać 1% swojego podatku dochodowego na działania statutowe Fundacji, do czego gorąco zachęcamy i o co serdecznie Państwa prosimy.

Fundacja na Rzecz PWSZ w Wałczu

KRS: 0000243605

Pekao SA O/Wałcz 35 1240 3712 1111 0010 7020 8639   

Fundacja została ustanowiona przez: 

1. Gminę Miejską Wałcz   

2. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu   

3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu  

4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu  

5. Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Wałczu  

6. Agencję Handlową "BAZA" Sp. z o.o. w Wałczu  

7. Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu

Cele działalności Fundacji są następujące: 

1. działania na rzecz rozwoju nauki i edukacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu oraz współpraca z innymi placówkami naukowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką nauki i kultury; 

2. wspieranie i rozwijanie nowoczesnego procesu dydaktycznego; 

3. działanie na rzecz edukacji i działalności naukowo-badawczej poprzez wspieranie nowoczesnego kształcenia, fundowanie stypendiów, organizowanie działalności upowszechniającej współpracę międzyuczelnianą i międzynarodową; 

4. działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców związanych z regionem zachodniopomorskim w tym także wspieranie inicjatyw społecznych poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych; 

5. działalność wydawnicza, edukacyjna i szkoleniowa. 

6. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

7. działalność charytatywna; 

8. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

9. działalność na rzecz mniejszości narodowych; 

10. ochrona i promocja zdrowia; 

11. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

12. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

13. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

14. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

15. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

16. nauka, edukacji, oświaty i wychowania; 

17. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 

18. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 

19. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

20. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

21. porządek i bezpieczeństwo publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

22. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

23. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

24. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

25. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

26. promocja i organizacja wolontariatu; 

27. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w punktach 1-23.

Skład Zarządu Fundacji:

Maria Czerniecka - Prezes

Kamila Trojanowska - Członek Zarządu