Trenerska (piłka nożna)

Trenerska (piłka nożna)

Podstawowym celem specjalizacji trenerskiej jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnej pracy zawodowej z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi i seniorskimi na poziomie profesjonalnym w dyscyplinie ? piłka nożna. Absolwent będzie prawidłowo rozpoznawać i stymulować uzdolnienia w tych dyscyplinach.
Posiądzie wiedzę o odmianach piłki nożnej. Celem zajęć jest również wyposażenie studentów w umiejętności kształtowania postaw prospołecznych i zasad fair play.

Absolwenci  będą w stanie zaprojektować, zorganizować i zrealizować program nauczania dostosowany do różnych realiów (przedszkola, szkoły podstawowe, zajęcia rekreacyjne, szkolenie programowe w klubach sportowych). W ramach zajęć studenci odbędą praktyki w klubach sportowych, będą hospitować zajęcia i mecze różnego szczebla, a także nauczą się sędziować zawody sportowe.
Ważnym zadaniem specjalności trenerskiej jest przekazanie uczestnikom właściwych postaw i zachowań, jakie wynikają z pragmatyki zawodu szkoleniowca ? odpowiedzialności, punktualności, motywacji i obiektywności przy ocenie innych.
Istotną umiejętnością jaką również nabędą jest kierowanie grupą sportową.
Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w klubach sportowych; placówkach oświatowych prowadzących zajęcia na terenie całego kraju. Ponadto zdobędą wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, jako jednoosobowe firmy świadczące usługi trenerskie dla instytucji państwowych jak i prywatnych.