Nauczycielska z dodatkową specjalnościa korekcja wad postawy

Nauczycielska (wychowanie fizyczne z korekcją wad postawy)

Wybierając tą specjalność absolwent nabywa kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, jak również w instytucjach oświatowych i społecznych powiązanych z szeroko rozumianą kulturą fizyczną.
Oprócz wiedzy i umiejętności pozwalających mu na przeprowadzanie m.in. zajęć z gier zespołowych, gimnastyki, lekkiej atletyki, pływania czy nordic walking wyposażony zostanie w niezbędną wiedzę w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania wadom postawy. Posiądzie umiejętność stosowania różnych metod oceny postawy ciała, kompetentnego wypowiadania się na temat korekcji wad postawy i zabiegów kompensacyjnych.
Absolwent posiadać będzie kwalifikacje do prowadzenia różnorodnych zajęć o charakterze prozdrowotnym (np. techniki relaksacyjne, podstawy odnowy biologicznej) jak i gimnastyki korekcyjnej w szkołach oraz placówkach wychowania pozaszkolnego.

W ramach zajęć studenci odbędą również praktyki w wybranych placówkach oświatowych.