Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych, wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych) lub placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych dla osób niedostosowanych społecznie (młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny)