Kierunek Pedagogika

O kierunku

W ramach kierunku Pedagogika, który integruje nauki społeczne i humanistyczne, przygotowywana jest wykwalifikowana kadra pedagogów i nauczycieli, którzy będą także animatorami życia społecznego, kultury - jej upowszechniania i rozwijania w środowisku społecznym. Przyczynia się to do kreowania nowych elit i liderów społecznych. Kierunek przygotowuje do pracy z osobami w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli, ludzie starsi), jak też o zróżnicowanych potrzebach, spełniając społeczne oczekiwania oraz wskazując na wartość odmienności, a także humanistyczne znaczenie wsparcia osób słabszych i wymagających specjalnych działań edukacyjnych. Poprzez indywidualizację, przyjazną atmosferę i pomoc materialną, stwarza dogodne warunki do studiowania dla młodzieży i dorosłych, zwłaszcza tych, dla których dostęp do wielkich ośrodków akademickich jest utrudniony lub niemożliwy.

Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów:

  • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (PWiP)
  • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna (POiR)
  • Pedagogika opiekuńcza z geragogiką (opieka nad osobami starszymi) (POzG)
  • Edukacja elementarna i integracyjna (EEiI)

Program kształcenia:

kompletny program i plany studiów Kierunku Pedagogika

 

zadania na egzamin dyplomowy kierunku Pedagogika

 

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Pedagogika dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności:

Specjalność: PWiP

- jako nauczyciel - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, jako nauczyciel wychowawca w przedszkolach, szkołach podstawowych w klasach 1-3, oświatowych agendach samorządowych, świetlicach szkolnych i środowiskowych, ogrodach jordanowskich, rodzinnych domach dziecka i zawodowych rodzinach zastępczych, jako asystent rodziny w gminie.

Specjalność: POiR

- jako wychowawca w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych, wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w takich placówkach jak: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Schronisko dla Nieletnich, Zakład Poprawczy, Areszt Śledczy, Zakład Karny.

Specjalność: POzG

- jako pedagog i pedagog szkolny, jako edukator w instytucjach oświatowych (świetlicach, internatach, bursach), w placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej (kluby, stowarzyszenia itp.), w placówkach podległych Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej ( całodobowe i dzienne placówki wsparcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów na stanowisku opiekuna, pedagoga, edukatora zdrowia), jak też w świeckich, wyznaniowych, pozarządowych, prywatnych, domowych i zinstytucjonalizowanych formach pomocy seniorom i ich rodzinom (domy dziennego pobytu, kluby seniora, koła zainteresowań, grupy samopomocowe).

Nadzór merytoryczny nad kierunkiem pełni Kierunkowa Rada Programowa

Przewodnicząca - dr Magdalena Huber

członkowie stali rady - nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe kierunku

interesariusze wewnętrzni - Adrianna Balik (studentka II roku)

interesariusze zewnętrzni:

1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu – wicedyrektor p. Iwona Urbanowicz
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. R. Schumana w Wałczu – dyrektor p. A. Łojewski
3. Przedszkole Publiczne nr 9 „Bajka” w Wałczu – dyrektor p. Józefa  Jasielska – Wegner
4. Zespół Szkół nr 4 RCKU – p.o. dyrektora p. L. Molka
5. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech”  w Wałczu  - kierownik p. Jolanta Pawlus 
6. Dom Pomocy Społecznej w Wałczu – dyrektor p. Jadwiga Kosidło

 

REGULAMIN KIERUNKOWYCH RAD PROGRAMOWYCH