Rekrutacja-Erasmus

Rekrutacja

Wykaz wymaganych dokumentów

Stawki stypendialne

 

Aktualna rekrutacja

UWAGA STUDENCI !!!

KWALIFIKACJE NA WYJAZDY NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W ROKU 2017/18  TRWAJĄ!

TERMIN REKRUTACJI: piątek  22 grudnia 2017 r. do godziny 14:00 

Dokumenty należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej, ul. Wojska Polskiego 99, budynek 4, pokój 109.

UWAGA PRACOWNICY!!!

UZUPEŁNIAJĄCE KWALIFIKACJE DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI W ROKU 2017/18 TRWAJĄ

TERMIN KWALIFIKACJI: piątek  22 grudnia 2017  r. do godziny 14:00 

Dokumenty należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej, ul. Wojska Polskiego 99, budynek 4, pokój 109.

 

Wykaz wymaganych dokumentów w poszczególnych etapach realizacji mobilności w Programie Erasmus+:

SMS wyjazd studenta na studia
SMP wyjazd studenta na praktykę
STA wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć
STT wyjazd nauczyciela akademickiego, pracownika uczelni w celu szkolenia

Wzory dokumentów na rok 2016/17 znajdują się tutaj

Wzory dokumentów na rok 2017/18 znajdują się tutaj

I. Podczas rekrutacji.
Aby wziąć udział w rekrutacji należy dostarczyć w wyznaczonym terminie, następujące dokumenty:

1. Wniosek wyjazdowy odpowiedni dla danego rodzaju wyjazdu (SMS, SMP, STA, STT).
2. Learning Agreement SMS uzgodniony z koordynatorem ECTS dla danego kierunku, w przypadku wyjazdu na studia (Porozumienie o programie zajęć).
3. Learning Agreement SMP uzgodniony z opiekunem praktyk dla danego kierunku, w przypadku wyjazdu na praktykę.
4. Mobility Agreement for Teaching (STA)/ Training (STT) uzgodniony z bezpośrednim przełożonym, w przypadku wyjazdów nauczycieli akademickich i pracowników uczelni.

II. Przed wyjazdem.
Po pozytywnym przejściu kwalifikacji, ale przed podpisaniem umowy o wyjazd, należy dostarczyć w wyznaczonym terminie, następujące dokumenty:

1. Potwierdzenie przyjęcia z instytucji przyjmującej (Participant Acceptance) w przypadku instytucji niebędącej uczelnią wyższą posiadającą kartę Erasmusa ECHE (SMP, STT).
2. Wynik testu biegłości językowej OLS (SMS,SMP).
3. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) (SMS, SMP, STA, STT)
4. Dowód ubezpieczenia (SMS, SMP, STA, STT):
- ubezpieczenie w podróży (w tym od uszkodzenia lub utraty bagażu);
- odpowiedzialności cywilnej;
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ciężkich chorób;
- ubezpieczenie na wypadek śmierci.

III. Po zakończeniu wyjazdu.
Aby uznać wyjazd za ważny należy niezwłocznie po powrocie dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

1. Learning Agreement SMS/ SMP poświadczony przez uczelnię/ instytucję przyjmującą (SMS, SMP).
2. Mobility Agreement for Teaching/ Training poświadczony przez uczelnię/ instytucję przyjmującą (STA, STT).
3. Potwierdzenie pobytu (Confirmation of stay) wystawiony przez uczelnię/ instytucję przyjmującą wskazujący na okres pobytu (SMS, SMP, STA, STT).
4. Wykaz Zaliczeń (Transcript of Rekords) wystawiony przez uczelnię przyjmującą (SMS)
5. Certyfikat odbycia praktyki (Traineeship Certificate) wystawiony przez instytucję przyjmującą (SMP).
6. Formularz oceny (Evaluation Form) wystawiony przez instytucję przyjmującą (SMP).
7. Wynik drugiego testu biegłości językowej OLS (SMS, SMP),
8. Ankietę beneficjenta wypełnianą w systemie on-line. (SMS, SMP, STA, STT).

Priorytety kwalifikacji wyjazdów: 

1) po pierwsze realizowane będą wyjazdy studentów na dwu-miesięczne praktyki zawodowe,
2) wyjazdy kadry - preferowane będą krótkie 2-4 dniowe wyjazdy do przedsiębiorstw w celach szkoleniowych zgodnych z prowadzonymi modułami kształcenia (nauczyciele) lub z charakterem obowiązków służbowych (administracja i funkcyjni),
3) preferowani będą wyjeżdżąjący po raz pierwszy ale liczy się też kolejność zgłoszeń przy równoważnych wnioskach.

 

Stawki stypendialne

Stawki stypendialne dla umowy 2016-1-PL01-KA103-023503

Stawki stypendialne dla umowy 2017-1-PL01-KA103-035843