Erasmus

Normal 0 21  

ERASMUS+ W PWSZ W WAŁCZU

ERASMUS+ W PIGUŁCE

POCZYTAJ O STUDENTACH ERASMUSA - ONI MOGLI,  A TY?

 

Program Erasmus Plus w PWSZ w Wałczu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu otrzymała Kartę Erasmusa Plus dla Uczeli Wyższych (Erasmus Charter for Higher Education) o numerze 232987-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE na lata 2014-2021. Wcześniej Uczelnia otrzymała Kartę Uczelni Erasmusa na lata 2007 - 2013 o numerze 232987. W roku 2013 przyznano Kartę rozszerzoną o praktyki studenckie o numerze 232987-IC-1-2013-1-PL-ERASMUS-EUCX-1.

KARTA ERASMUS+
Erasmus Charter for Higher Education

Karta Uczelni Erasmusa to dokument wydawany przez Komisję Europejską uprawniający uczelnie do dalszego wnioskowania o dofinansowanie działań związanych z mobilnością w danym roku akademickim lub do udziału w projektach. Karta Uczelni Erasmusa upoważnia PWSZ w Wałczu do udziału w następujących komponentach:

  • mobilność studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej (SMS - Student Mobility - Studies);
  • mobilność studentów w celu odbycia praktyki w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie(SMP - Student Mobility - Placements);
  • mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (STA - StaffTeaching Assignments ;
  • mobilność pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym w programie (STT - Staff Training);
  • prowadzenie działań wspomagających organizację wymiany studentów i pracowników (OS - Organisational Support);
  • udział w projektach typu kurs intensywny (IP).

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZALICZANIA I PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ
STUDENTÓW MOBILNYCH ERASMUSA

REGULATIONS CONCERNING METHODOLOGY USED TO ALLOCATE CREDITS
TO THE COURSE UNITS AND STUDENT'S ACHIEVEMENT RECOGNITION IN POLISH

Zasady Organizacji Mobilności i Współpracy Międzynarodowej

 

 

Erasmus+ w pigułce

1. Możliwości udziału w Erasmusie+?

Studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:
? na studia ? do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z PWSZ w Wałczu 
? na praktykę ? do zagranicznego przed-siębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z PWSZ w Wałczu.

2. Kto może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmusa?

Każdy!!!
Dosłownie każdy, na praktyki.
Na studia każdy kto ukończył I rok studiów.
O wyjazd w ramach Erasmusa+ mogą sie także ubiegać osoby studiujące w trybie niestacjonarnym. 

3. Gdzie ubiegać się o wyjazd?

O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus+ możesz się ubiegać składając odpowiedni wniosek do Biura Współpracy Między-narodowej (pok. 115, budynek nr 4), gdzie można również uzyskać wszelkich niezbędnych informacji na temat wyjazdów.  

4. Do jakich krajów można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa+ możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie+ biorą udział: kraje członkowskie UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego ? Islandia, Lichtenstein i Norwegia, a także Chorwacja i Turcja (uczelnie partnerskie). 

5. Na jakie można wyjechać? na część studiów?

Wymianę studentów w Erasmusie+ mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa+, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.
Możesz planować wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni, która zawarła z Twoją macierzystą uczelnią (wydziałem) porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do uczelni partnerskiej. Musi to być szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w Erasmusie+. Możesz odbyć część studiów na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej (uczelnie partnerskie).

6. Do jakich instytucji można wyjechać na praktykę?

Możesz wyjechać na praktykę do przedsiębiorstwa lub instytucji zagranicznej, która zgodziła sie przyjąć Cię na praktykę w ramach Erasmusa+. Przed Twoim przyjazdem przedsiębiorstwo/ instytucja przyjmująca musi podpisać dokument "Porozumienie o programie zajęć"
Tak jak w przypadku uczelni, instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie  (http://pwsz.eu/pwsz/uczelnie-partnerskie).

7. Na jak długo można wyjechać za granicę?

W przypadku studiów ? minimalnie jeden semestr maksymalnie na dwa.
W przypadku wyjazdu na praktykę ? na okres minimalnie już od 2 miesięcy a maksymalnie do 12.  

8. Prawa i obowiązki stypendysty

Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student otrzymuje egzemplarz Karty przed wyjazdem, zwykle po podpisaniu umowy dotyczącej wyjazdu.