Dla studentów

Uzupełniająca REKRUTACJA  studentów na pilotażowe praktyki zawodowe - płatne praktyki zawodowe ze stypendium do 2300,00 zł. miesięcznie !

Rekrutacja studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

-  TURA II  -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ogłasza uzupełniającą rekrutację studentów z kierunków studiów: Administracja, Finanse i Rachunkowość, Wychowanie Fizyczne, Pedagogika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Informatyka w Biznesie i Administracji do Tury II praktyk zawodowych prowadzonych w ramach  projektu pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Turze II praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Wałczu spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów (Zał. 5), na kierunkach studiów i w terminach podanych w tabeli poniżej. Ogólne informacje o Projekcie zawiera Zał. 6.

L.p.

Kierunek studiów

TURA II

Termin praktyki

Planowana liczba studentów biorących udział w Projekcie

1

Administracja

październik 2017 – czerwiec 2018

1

2

Finanse i Rachunkowość

październik 2017 – czerwiec 2018

1

3

Wychowanie Fizyczne

październik 2017 – czerwiec 2018

8

4

Pedagogika

październik 2017 – czerwiec 2018

23

5

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

październik 2017 – czerwiec 2018

21

6

Informatyka w Biznesie i Administracji

październik 2017 – czerwiec 2018

6

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 5a) należy złożyć w Sekretariacie Prorektora ds. Kształcenia i Spraw studenckich lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 08.12.2017 r. do godz. 14.00.

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu. 

 Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji studentów
Wniosek studenta o udział w Projekcie
Opis Projektu
Regulamin świadczeń materialnych dla praktykantów

Zakres obowiązków instytucji
Zakres obowiązków studenta
Zakres obowiązków uczelni
Zakres obowiązków uczelnianego opiekuna
Zakres obowiązków zakładowego opiekuna praktyk zawodowych
Prośba o zgodę na samochód
Wniosek o refundację dodatkowych kosztów praktykanta
Wniosek o refundację kosztów aplikacyjnej pracy dyplomowej

Dokumenty do pobrania dla kierunku Administracja:

Regulamin PPZ
Z1 - Arkusz PPZ
Z2 - Karta Pracy Praktykanta
Z3 - Szczegółowy program PPZ
Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ
Z5 - Dziennik PPZ
Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)
Z6 - Sprawozdanie z PPZ
Z7 - Protokół zaliczenia PPZ
Z8 - Ocena za PPZ
Z9 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ

Dokumenty do pobrania dla kierunku Finanse i Rachunkowość:

Regulamin PPZ
Z1 - Arkusz PPZ
Z2 - Karta Pracy Praktykanta
Z3 - Szczegółowy program PPZ
Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ
Z5 - Dziennik PPZ
Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)
Z6 - Sprawozdanie z PPZ
Z7 - Protokół zaliczenia PPZ
Z8 - Ocena za PPZ
Z9 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ

Dokumenty do pobrania dla kierunku Wychowanie Fizyczne:

Regulamin PPZ
Z1 - Arkusz PPZ
Z2 - Karta Pracy Praktykanta
Z3 - Szczegółowy program PPZ
Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ
Z5 - Dziennik PPZ
Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)
Z6 - Sprawozdanie z PPZ
Z7 - Protokół zaliczenia PPZ
Z8 - Ocena za PPZ
Z9 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ

Dokumenty do pobrania dla kierunku Pedagogika:

Regulamin PPZ
Z1 - Arkusz PPZ
Z2 - Karta Pracy Praktykanta
Z3 - Szczegółowy program PPZ
Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ
Z5 - Dziennik PPZ
Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)
Z6 - Sprawozdanie z PPZ
Z7 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ
Z8 - Protokół zaliczenia PPZ
Z9 - Oceny za PPZ

Dokumenty do pobrania dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

Regulamin PPZ
Z1 - Arkusz PPZ
Z2 - Karta Pracy Praktykanta
Z3 - Szczegółowy program PPZ
Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ
Z5 - Dziennik PPZ
Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)
Z6 - Sprawozdanie z PPZ
Z7 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ
Z8 - Protokół zaliczenia PPZ
Z9 - Oceny za PPZ

Dokumenty do pobrania dla kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji:


Regulamin PPZ
Z1 - Arkusz PPZ
Z2 - Karta Pracy Praktykanta
Z3 - Szczegółowy program PPZ
Z4 - Szczegółowy Harmonogram PZZ
Z5 - Dziennik PPZ
Z5 - Dziennik PPZ (pierwsza strona)
Z6 - Sprawozdanie z PPZ
Z7 - Zakładane Efekty Kształcenia PPZ
Z8 - Protokół zaliczenie PPZ
Z9 - Oceny za PPZ