Zasady rekrutacji

Rekrutację prowadzi Dziekanat oraz Rektorat przy ul. Wojska polskiego 99 b.4.  Dla kandydatów niezdecydowanych lub po prostu ciekawych, konsultacji w zakresie kierunków udzielać będą pracownicy nauczyciele akademiccy naszej Uczelni.

REKRUTACJA W TRYBIE REGULARNYM

W roku akademickim 2018/2019 wstęp na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałcz jest wolny.

Opłata rekrutacyjna wynosi:

I termin rekrutacji - 30zł

II i III termin rekrutacji 85zł

Bezpośredni link do rekrutacji:

https://edziekanat.pwsz.eu/enrollment/register-account?id=78

UWAGA NOWOŚĆ!

Zaliczenie części studiów na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się na bazie doświadczenia zawodowego

Od roku akademickiego 2015/16 kandydaci na kierunki Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Wychowanie Fizyczne mogą ubiegać się o zaliczenie części studiów na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się na bazie doświadczenia zawodowego i innych nabytych poza uczelnią kwalifikacji. Celem potwierdzania efektów uczenia się, uzyskanych poza systemem studiów jest ułatwienie osobom posiadającym doświadczenie zawodowe dostępu do studiów wyższych, organizowanych w uczelni, poprzez uznanie ich rzeczywistych kwalifikacji nabytych poza systemem szkolnictwa wyższego.  W wyniku potwierdzania efektów uczenia się można zaliczyć kandydatowi na studia nawet do 50% punktów ECTS, przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

  1. osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
  2. osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia.

W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych, przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się na studia pierwszego stopnia, nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.