Kurs instruktora personalnego

HARMONOGRAM na najbliższe tygodnie!

 

Kurs jest przede wszystkim dedykowany studentom PWSZ oraz absolwentom , którzy chcą podnieść swoją atrakcyjność zawodową  na rynku pracy, ale również osobom z zewnątrz, które posiadają min. licencjat.

Odpłatność – 300 zł dla studentów i absolwentów PWSZ w Wałczu ( grupa licząca min. 15 osób).

Kurs Instruktora Personalnego służy uczestnikom do nabywania praktycznych umiejętności do pracy w klubach fitness, siłowniach, salach sportowych (w których prowadzone są zajęcia z zakresu kultury fizycznej – nowoczesnych form ruchu) z klientem indywidualnym i w grupach. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym (test) i praktycznym na certyfikat uczelniany. Umiejętności i kompetencje uzyskiwane w rezultacie kształcenia są przydatne zarówno w życiu osobistym uczestników, jak i w ich życiu zawodowym. Potencjalni kandydaci oraz pracodawcy w rejonie Wałcza, podkreślają przydatność praktyczną nabywanych kompetencji w tej sferze zawodowej, z uwagi na poszerzanie się kontaktów zawodowych i codziennych z klientem indywidualnym. 

Informacje o kwalifikacjach/kompetencjach nadawanych po ukończeniu kursu dokształcającego:

informacje ogólne o kwalifikacji/kompetencji:

a) nazwa kwalifikacji/kompetencji
 instruktor personalny

b) nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji/kompetencji

certyfikat ukończenia kursu dokształcającego;

c)  czas trwania kursu dokształcającego: 60 godzin (4 weekendy);

d) krótka charakterystyka kwalifikacji/kompetencji, obejmująca informacje o działaniach lub zadaniach, które potrafi wykonywać osoba posiadająca kwalifikację/kompetencje:

Instruktor personalny:

- prowadzi proste zajęcia grupowe,

- pracuje z klientem do 15 minut,

- pomaga konstruować proste plany treningowe,

- demonstruje prawidłową technikę wykonywania ćwiczeń,

- dba o porządek w klubie,

- oprowadza po klubie nowych członków,

- jest dostępny dla wszystkich w klubie.

e) uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji/kompetencji:
nadaje uprawnienia do pracy w fitness klubie (siłowni) przygotowuje do uzyskania certyfikatów trenera personalnego

f)  zapotrzebowanie na kwalifikację/kompetencje, przedstawione w kontekście trendów na rynku pracy, rozwoju nowych technologii, potrzeb społecznych, strategii rozwoju kraju lub regionu

Zapisy odbywają się online, poprzez naszą stronę internetową lub tradycyjnie w Dziale Spraw Studenckich (ul. Wojska Polskiego 99) najpóźniej do dnia 10 maja 2017 r.

Harmonogram kursu

Kwestionariusz kursu

 

 

Informator z ofertą edukacyjną 2017/2018

 

Pobierz informator dla kandydata na rok akademicki 2017/2018

Kierunek Położnictwo

Organizacja, przebieg i plan studiów

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku położnictwo trwają 6 semestrów (3 lata). Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, samokształcenia, zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowej.  W toku kształcenia realizowane są m.in. przedmioty w zakresu:

 • Nauki podstawowe - anatomia, fizjologia, patologia, embriologia i genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia,
 • Nauki społeczne - psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu położnej,
 • Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej - podstawy położnictwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w położnictwie, zajęcia fakultatywne do wyboru: zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego,
 • Nauki w zakresie opieki specjalistycznej - techniki położnicze i prowadzenie porodu, neonatologia i opieka neonatologiczna, choroby wewnętrzne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia, ginekologia i opieka ginekologiczna, psychiatria, anestezjologia i stany zagrożenia życia, rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii, onkologia, podstawy ratownictwa medycznego.

Zaplecze Instytutu

Zajęcia na kierunku Położnictwo odbywać się będą w budynku głównym Uczelni, przy ul. Bydgoskiej 50 oraz w budynku 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, przy ul. Kołobrzeskiej 44. W budynku głównym Uczelni prowadzone będą  zajęcia w pracowniach umiejętności położniczych Pracownie dysponują wyposażeniem dydaktycznym zgodnym z zaleceniami Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Sylwetka absolwenta

Dyplom licencjata położnictwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo, który:

1) w zakresie wiedzy posiada:

 • szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa,
 • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 • znajomość etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej;

2) w zakresie umiejętności potrafi:

 • wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium,
 • rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej i monitorować ciążę prawidłową, samodzielnie prowadzić i przyjąć poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych), w przypad­ku konieczności także z nacięciem i szyciem krocza, monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,
 • podejmować konieczne działania w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznie wydobyć łożysko, a w przypadku potrzeby także ręcznie zbadać macicę,
 • sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, monitorować przebieg okresu poporodowego oraz badać noworodka, a także podejmować w sytuacji nagłej wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację,
 • współpracować z personelem medycznym, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych,
 • prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych;

3) w zakresie kompetencji społecznych:

 • ma świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • ma świadomość potrzeby permanentnego kształcenia się,
 • potrafi samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do podopiecznych, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie ich praw.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

4) ma prawo również:

 • kontynuować wystawianie recept na określone leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w ramach zlecenia  lekarskiego
 • wystawiać zlecenie na określone wyroby medyczne, w ramach  kontynuacji zlecenia lekarskiego
 • wystawiać skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

Absolwenci położnictwa w pracy

Branża medyczna w Polsce ma wiele twarzy. Z jednej strony, świetnie zarabiający lekarze i specjaliści, którzy nie muszą się martwić o pracę. Z drugiej strony pielęgniarki i salowe, które zarabiają najniższą krajową i codziennie boją się utraty pracy. Sytuacja zawodowa absolwentów położnictwa lokuje się pomiędzy tymi dwoma charakterystykami. Wielką rolę w tym zawodzie odgrywa tzw. "marketing szeptany", to opinie pacjentek w znacznej mierze decydują o sukcesie zawodowym osoby wykonującej zawód położnika.

*Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz akredytacji Ministra Zdrowia.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

TERMINY REKRUTACJI:

Pierwszy termin:         od 22 kwietnia godz. 10.00 do 15 lipca 2017

Drugi termin:              od 17 lipca do 19 sierpnia 2017

Trzeci termin:             od 21 sierpnia do 27 września 2017

Czwarty termin:          od 28 września do 15 listopada 2017 godz. 14.00

 

PUNKT REKRUTACYJNY:

Dział Spraw Studenckich:

ul. Wojska Polskiego 99

78-600 Wałcz

tel.: 67 259 0977, 67 259 0978

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rektorat:

ul. Bydgoska 50

78-600 Wałcz

tel.: 67 250 01 87

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierunek Pielęgniarstwo

Organizacja, przebieg i plan studiów

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają 6 semestrów (3 lata). Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, samokształcenia, zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowej. 

W toku kształcenia realizowane są m.in. przedmioty w zakresu:

 • Nauki podstawowe - anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia,
 • Nauki społeczne - psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki,
 • Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej - podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie, zajęcia fakultatywne do wyboru: zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego,
 • Nauki w zakresie opieki specjalistycznej - choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego.

Zaplecze Instytutu

Zajęcia na kierunku Pielęgniarstwo odbywać się będą w budynku głównym Uczelni, przy ul. Bydgoskiej 50 oraz w budynku 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, przy ul. Kołobrzeskiej 44. W budynku głównym Uczelni prowadzone będą  zajęcia w pracowniach umiejętności pielęgniarskich. Obiekt ten wyposażony jest w 2 pracownie umiejętności pielęgniarskich. Pracownie dysponują wyposażeniem dydaktycznym zgodnym z zaleceniami Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Sylwetka absolwenta

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1) w zakresie wiedzy posiada:

 • szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
 • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 •  znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

2) w zakresie umiejętności potrafi:

 • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 • udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
 • samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
 • organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

3) w zakresie kompetencji społecznych:

 • skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 • posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Praca po Pielęgniarstwie

Osoby, które ukończyły ten kierunek mogą szukać zatrudnienia w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia. Podobnie jak w medycynie, tak i w pielęgniarstwie cenione są wąskie specjalizacje. Osoby, których nie satysfakcjonują zarobki, jakie osiągane są w tej dziedzinie w kraju, mogą spróbować szczęścia za granicą. Istotnym elementem wykształcenia będzie w takim wypadku język obcy.


*Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz akredytacji Ministra Zdrowia.