Rekrutacja-Erasmus

Rekrutacja

Wykaz wymaganych dokumentów

Stawki stypendialne

 

Aktualna rekrutacja

UWAGA STUDENCI !!!

KWALIFIKACJE NA WYJAZDY NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W ROKU 2016/17  TRWAJĄ!

TERMIN REKRUTACJI: piątek  21 lipca 2017 r. do godziny 14:00 

Dokumenty należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej, ul. Wojska Polskiego 99, budynek 4, pokój 109.

UWAGA PRACOWNICY!!!

UZUPEŁNIAJĄCE KWALIFIKACJE DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI W ROKU 2016/17 TRWAJĄ

TERMIN KWALIFIKACJI: poniedziałek 05 czerwca 2017 r. do godziny 14:00 

Dokumenty należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej, ul. Wojska Polskiego 99, budynek 4, pokój 109.

 

Wykaz wymaganych dokumentów w poszczególnych etapach realizacji mobilności w Programie Erasmus+:

SMS ? wyjazd studenta na studia
SMP ? wyjazd studenta na praktykę
STA ? wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć
STT ? wyjazd nauczyciela akademickiego, pracownika uczelni w celu szkolenia

Wzory dokumentów na rok 2015/16 znajdują się tutaj

Wzory dokumentów na rok 2016/17 znajdują się tutaj

 

I. Podczas rekrutacji.
Aby wziąć udział w rekrutacji należy dostarczyć w wyznaczonym terminie, następujące dokumenty:

1. Wniosek wyjazdowy odpowiedni dla danego rodzaju wyjazdu (SMS, SMP, STA, STT).
2. Learning Agreement SMS uzgodniony z koordynatorem ECTS dla danego kierunku, w przypadku wyjazdu na studia (Porozumienie o programie zajęć).
3. Learning Agreement SMP uzgodniony z opiekunem praktyk dla danego kierunku, w przypadku wyjazdu na praktykę.
4. Mobility Agreement for Teaching (STA)/ Training (STT) uzgodniony z bezpośrednim przełożonym, w przypadku wyjazdów nauczycieli akademickich i pracowników uczelni.

II. Przed wyjazdem.
Po pozytywnym przejściu kwalifikacji, ale przed podpisaniem umowy o wyjazd, należy dostarczyć w wyznaczonym terminie, następujące dokumenty:

1. Potwierdzenie przyjęcia z instytucji przyjmującej (Participant Acceptance) w przypadku instytucji niebędącej uczelnią wyższą posiadającą kartę Erasmusa ECHE (SMP, STT).
2. Wynik testu biegłości językowej OLS (SMS,SMP).
3. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) (SMS, SMP, STA, STT)
4. Dowód ubezpieczenia (SMS, SMP, STA, STT):
- ubezpieczenie w podróży (w tym od uszkodzenia lub utraty bagażu);
- odpowiedzialności cywilnej;
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ciężkich chorób;
- ubezpieczenie na wypadek śmierci.

III. Po zakończeniu wyjazdu.
Aby uznać wyjazd za ważny należy niezwłocznie po powrocie dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

1. Learning Agreement SMS/ SMP poświadczony przez uczelnię/ instytucję przyjmującą (SMS, SMP).
2. Mobility Agreement for Teaching/ Training poświadczony przez uczelnię/ instytucję przyjmującą (STA, STT).
3. Potwierdzenie pobytu (Confirmation of stay) wystawiony przez uczelnię/ instytucję przyjmującą wskazujący na okres pobytu (SMS, SMP, STA, STT).
4. Wykaz Zaliczeń (Transcript of Rekords) wystawiony przez uczelnię przyjmującą (SMS)
5. Certyfikat odbycia praktyki (Traineeship Certificate) wystawiony przez instytucję przyjmującą (SMP).
6. Formularz oceny (Evaluation Form) wystawiony przez instytucję przyjmującą (SMP).
7. Wynik drugiego testu biegłości językowej OLS (SMS, SMP),
8. Ankietę beneficjenta wypełnianą w systemie on-line. (SMS, SMP, STA, STT).

Priorytety kwalifikacji wyjazdów: 

1) po pierwsze realizowane będą wyjazdy studentów na dwu-miesięczne praktyki zawodowe,
2) wyjazdy kadry - preferowane będą krótkie 2-4 dniowe wyjazdy do przedsiębiorstw w celach szkoleniowych zgodnych z prowadzonymi modułami kształcenia (nauczyciele) lub z charakterem obowiązków służbowych (administracja i funkcyjni),
3) preferowani będą wyjeżdżąjący po raz pierwszy ale liczy się też kolejność zgłoszeń przy równoważnych wnioskach.

 

Stawki stypendialne

TABELA A.  Miesięczna stawka stypendium w euro
WYJAZDY STUDENTÓW W PROGRAMIE ERASMUS+

Kraje należące do danej grupy

SMS

SMP

Grupa 1. Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500

600

Grupa 2. Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

400

500

Grupa 3. Bułgaria, Estonia, Fyrom (była republika Jugosławii, Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

300

400


TABELA B. Dzienna stawka stypendium w euro
WYJAZDY PRACOWNIKÓW W PROGRAMIE ERASMUS+ (STA, STT)

Kraje należące do danej grupy

Wyjazdy do 14 dni

Wyjazdy przekraczające 14 dni

Grupa 1. Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

91

Grupa 2. Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110

77

Grupa 3. Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja Fyrom (była republika Jugosławii Macedonia)

100

70

Grupa 4. Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80

56

 
TABELA C. Miesięczna stawka stypendium w złotych
WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA W PROGRAMIE PO WER

Kraje należące do danej grupy

Stawka bez dodatku socjalnego

Stawka z dodatkiem socjalnym

Grupa 1. Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2097

2936

Grupa 2. Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

1678

2517

Grupa 3. Bułgaria, Estonia, Fyrom (była republika Jugosławii, Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

1258

2097

 
TABELA D. Miesięczna stawka stypendium w złotych
WYJAZDY STUDENTÓW NA PRAKTYKI W PROGRAMIE PO WER
? dotyczy jedynie wyjazdów studentów niepełnosprawnych

Kraje należące do danej grupy

Stawka

Grupa 1. Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2517

Grupa 2. Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2097

Grupa 3. Bułgaria, Estonia, Fyrom (była republika Jugosławii, Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

1678