Studia Podyplomowe

Rekrutacja online

 

 
Czas trwania:

Studia trzysemestralne od 15 października 2016 r. do 28 lutego 2018 r.

Studia dwusemestralne od 15 października 2016 roku do 28 czerwca 2017 r.

Studia mogą być organizowane również w innych terminach. Warunkiem uczestnictwa w studiach jest ukończenie studiów wyższych na poziomie co najmniej I stopnia (licencjat).

 Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń.

Termin rekrutacji:  do 9 października 2016 r.

Wymagane dokumenty:

  • Kwestionariusz osobowy (pobierz plik)
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów
  • 2 zdjęcia (formatu 45 mm x 35 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle)
  • Kserokopie dowodu osobistego
  • Inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wstępne (jeśli program studiów przewiduje)

Rekrutacja prowadzona na studia podyplomowe:

REALIZOWANE

Zarządzanie Kryzysowe

Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmują całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków) głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb państwowych). Zakres i tematyka kształcenia obejmie wybrane zagadnienia z zasad Zarządzania Kryzysowego wynikające z zadań pełnionych na różnych szczeblach administracji rządowej jak i samorządowej oraz wynikających ze specyfiki środowiska lokalnego. Studia podyplomowe kładą nacisk na treści ukierunkowane bezpośrednio na rozpoznawanie sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, ich skutków bezpośrednich i dalekosiężnych, a także umiejętności reagowania na występujące współcześnie dylematy i zagrożenia bezpieczeństwa.

Miejsce:
Większość zjazdów odbywać się będzie w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej 85/6. Jednostką koordynującą organizacyjno-technicznie realizację zjazdów jest Centrum Psychologiczno- Terapeutyczne SAPIENTIA., Aneta Trych.
Kierownik Studiów Podyplomowych
Dr Dariusz Skalski ? Instytut Administracji i Nauk Ekonomicznych PWSZ w Wałczu

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studia dwusemestralne (link)

Plan zjazdów (link)

Plan zajęć

I zjazd (link)

Szczegóły (link)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(oligofrenopedagogika)

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plan zjazdów

Plan zajęć

szczegóły...

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Studia podyplomowe, dwusemestralne, niestacjonarne. Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni posiadający przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do prowadzenia nauczania zintegrowanego na I etapie edukacyjnym oraz w przedszkolach, którzy zainteresowani są uzyskaniem kwalifikacji do nauczania dzieci języka obcego na tym poziomie.Uzyskiwane kwalifikacje: uprawnienia do nauczania dzieci w przedszkolach i na pierwszym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. Studia przygotowują w zakresie merytorycznym do nauczania języka specjalności na poziomie wczesnoszkolnym i przedszkolnym jako drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć z języka obcego ? moduł 4 wg standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, rozporządzenie MNiSW z dn. 17/01/2012r).

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły (link)

Studia podyplomowe realizowane do tej pory:

Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego

Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Audytor Energetyczny i Efektywności Energetycznej

Oligofrenopedagogika z logopedią (dodatkowe kwalifikacje zawodowe pedagoga i nauczyciela)

Technika i Informatyka (jako kolejny przedmiot nauczany)

Zarządzanie w oświacie lub w finansach publicznych (jako kolejne kwalifikacje zawodowe)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jako kolejny przedmiot nauczany)

Teoria i praktyka tłumaczenia (jako kolejne kwalifikacje zawodowe)

Przygotowanie Pedagogiczne (nauczycielskie kwalifikacje zawodowe)

Wychowanie fizyczne (jako kolejny przedmiot nauczany)

Punkt rekrutacyjny:

Dział Spraw Studenckich
ul. Wojska Polskiego 99
78-600 Wałcz
tel. 67 259 91 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zastanawiasz się nad wyborem naszej Uczelni? Przeczytaj ten tekst.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów studia na poszczególnym kierunku mogą nie zostać uruchomione.