Oferta edukacyjna 2017/2018

Oferta edukacyjna 2017/2018

dotyczy
studiów stacjonarnych
(dawniej dziennych), stacjonarnych dualnych (popołudniowych i sobotnich), niestacjonarnych (dawniej zaocznych)

Uwaga:

Rekrutację prowadzi Dział Spraw Studenckich przy ul Wojska polskiego 99 b.4 oraz Rektorat przy ul. Bydgoskiej 50 (SPRAWDŹ GODZINY).  Dla kandydatów niezdecydowanych lub po prostu ciekawych, konsultacji w zakresie kierunków udzielać będą pracownicy nauczyciele akademiccy naszej Uczelni. W czwartki i wtorki, w godzinach od 15:00 do 17:00, pracownicy dydaktyczni służą pomocą i poradą kandydatom na studia.

 

STUDIA I STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 Specjalności:

 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Menedżer administracji
 • Biznes i finanse
 • Menedżer projektów europejskich
Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe uznanie wcześniejszych osiągnięć, jako efektów uczenia się (zaliczanie doświadczenia zawodowego i wykształcenia zdobytego poza uczelnią w poczet studiów). Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania podstaw przedsiębiorczości, oraz innych przedmiotów zawodowych w szkołach publicznych i placówkach oświatowych.

INFORMATYKA W BIZNESIE I  ADMINISTRACJI 

Specjalności:

 • Technologie internetowe
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Zarządzanie i administrowanie sieciami teleinformatycznymi
Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe zaliczenie doświadczenia zawodowego w poczet praktyki zawodowej. Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania informatyki, oraz innych przedmiotów zawodowych w szkołach publicznych i placówkach oświatowych. 

ADMINISTRACJA 

 Specjalności:

 • Administracja samorządowa
 • Administrowanie bezpieczeństwem
Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe zaliczenie doświadczenia zawodowego w poczet praktyki zawodowej. Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania podstaw przedsiębiorczości, oraz innych przedmiotów zawodowych w szkołach publicznych i placówkach oświatowych.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

Specjalności:

 • Zarządzanie zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi
 • Logistyka przemysłowa
 • Organizacja transportu, inżynieria ruchu drogowego
Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe uznanie wcześniejszych osiągnięć jako efektów uczenia się (zaliczanie doświadczenia zawodowego i wykształcenia zdobytego poza uczelnią w poczet studiów). Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania informatyki i techniki, oraz innych przedmiotów zawodowych w szkołach publicznych i placówkach oświatowych.     

PEDAGOGIKA 

Specjalności:

 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika elementarna i integracyjna
 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 • Pedagogika opiekuńcza z geragogiką (opieka nad osobami starszymi)
Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe zaliczenie doświadczenia zawodowego w poczet praktyki zawodowej. Wszystkie wyżej wymienione specjalności zapewniają kwalifikacje nauczycielskie.             

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Specjalności:

 • Nauczycielska (wychowanie fizyczne z korekcją wad postawy)
 • Animator sportu, turystyki i rekreacji
Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe uznanie wcześniejszych osiągnięć jako efektów uczenia się (zaliczanie doświadczenia zawodowego i wykształcenia zdobytego poza uczelnią w poczet studiów). Uczelnia oferuje również przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania wychowania fizycznego w szkołach publicznych i placówkach oświatowych.

EKONOMICZNO-PRAWNY

PIELĘGNIARSTWO*

POŁOŻNICTWO*

*Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Szkolnictwa Wyższego oraz akredytacji Ministra Zdrowia

 

STUDIA DUALNE CZYLI KSZTAŁCENIE PRZEMIENNE

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym otworzyła drogę do łatwiejszej współpracy miedzy pracodawcami, a uczelniami. PWSZ w Wałczu rozpoczęła pionierski, w Powiecie Wałeckim, system przemiennego kształcenia studentów. To nowatorskie rozwiązanie polega na łączeniu nauki i pracy ? na poziomie studentów oraz nauki i biznesu ? na poziomie instytucji. Polepsza to znacząco szanse ludzi pracujących na studiowanie stacjonarne, a co za tym idzie, bezpłatne. Zdecydowanie też, poprawia to możliwości dostosowania kształcenia do potrzeb biznesu, zarówno na płaszczyźnie projektowania nowych specjalności, a nawet kierunków studiów ?na zamówienie?, jak również na płaszczyźnie realizacji rutynowych zadań dydaktycznych, takich jak projekty lub prace dyplomowe inspirowane potrzebami pracodawców i ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych problemów zawodowych na korzyść współpracujących pracodawców.

Co zyskują pracodawcy? Po pierwsze, kształcenie kadry własnych specjalistów bez dodatkowych kosztów, na miejscu i w komforcie. Po drugie, możliwość nabywania nowych pracowników spośród innych studentów realizujących projekty i praktyki u pracodawcy. Po trzecie, możliwość realizacji projektów i zamierzeń dodatkowych, na których realizację pracodawca często nie ma czasu i ludzi. Pod kierownictwem kadry dydaktycznej uczelni, studenci są w stanie takie działania przeprowadzić, zwłaszcza korzystając z bazy badawczej uczelni. Jako osoby postronne i nie związane towarzyskimi więzami z personelem pracodawcy, studenci oferują także obiektywność analiz i ocen. I nie trzeba im za to płacić. Porozumienie Uczelni z pracodawcą umożliwia także współpracę na płaszczyźnie badawczej i naukowej.

Głównym założeniem studiów dualnych jest łączenie wiedzy teoretycznej zdobytej w uczelni z umiejętnościami praktycznymi nabytymi podczas pracy. Zajęcia teoretyczne i część ćwiczeń realizowanych jest na terenie uczelni. Istotą studiów dualnych jest jednak to, że na mocy porozumień uczelni z pracodawcami, studenci-pracownicy będą odbywać część studiów w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Uczelnia uzna po prostu ich pracę za równoważną praktyce zawodowej i wybranym ćwiczeniom lub zajęciom laboratoryjnym. Pracodawcy udostępnią studentom swoją infrastrukturę, organizację, technologie i rozwiązania tak, aby studenci mogli realizować część kształcenia praktycznego w miejscu pracy. Pracodawcy udostępniają też swe zasoby do realizowania praktyk innym studentom. Taka organizacja pozwoli na udział w studiach dualnych, również pracownikom małych i średnich firm, w których pojedynczo, student-pracownik nie mógłby zrealizować wszystkich zamierzeń. Realizacja zajęć poza uczelnią będzie organizowana przez doświadczoną kadrę dydaktyczną uczelni, choć bardzo liczyć się będzie praktyczne doświadczenie zawodowe fachowców zatrudnianych przez pracodawców.

Forma kształcenia przemiennego będzie również dostępna dla ?zwykłych studentów?, także tych pracujących w innych miejscach, ponieważ zajęcia z reguły odbywają się wieczorami i w soboty, a porozumienia zapewniają miejsca praktyk i realizację zajęć praktycznych także innym studentom. Dla tej grupy studentów, kształcenie przemienne dodatkowo oferuje możliwość poznania rynku pracy, nawiązania znajomości biznesowych i rozpoczęcia kariery zawodowej.

W tym roku kształcenie przemienne jest możliwe dla następujących wałeckich kierunków studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Pedagogika, Finanse i Rachunkowość, Wychowanie Fizyczne oraz Administracja. Studia dualne to realna potrzeba, efektywne rozwiązanie, ale przede wszystkim zysk dla każdej strony.

 

STUDIUM DOSKONALENIA I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Studium umożliwia studentom lub absolwentom uzyskanie kwalifikacji dodatkowych w ramach kursów doskonalących, takich jak przygotowanie pedagogiczne, którego posiadanie jest niezbędnym warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w szkole publicznej do prowadzenia zajęć z przedmiotów, do nauczania których, wiedzę merytoryczną studenci zdobywają lub zdobyli w czasie nauki na wybranym kierunku studiów. W zależności od zapotrzebowania, Studium może organizować również kursy zawodowe i kwalifikacyjne (np. operatorów sprzętu).

Studenci mogą występować z inicjatywą o uruchomienie kursów według ich potrzeb.

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu planuje uruchomienie, począwszy od roku akademickiego 2016/2017, nowego kierunku studiów podyplomowych, jakim jest Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Oferta ta skierowana jest do osób, które nie tylko chcą podnieść swoje kwalifikacje w omawianym zakresie, ale także podnieść zakres swojej wiedzy. Zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy prowadzone będą bowiem przez osoby, które cechują nie tylko umiejętności teoretyczne, ale nade wszystko umiejętności praktyczne. Po ukończeniu proponowanych studiów podyplomowych, ich słuchacze nabędą uprawnienia z zakresu prowadzenia zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Studia trwają 2 semestry.

Wczesne Nauczanie języka angielskiego

Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni posiadający przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do prowadzenia nauczania zintegrowanego na I etapie edukacyjnym oraz w przedszkolach, którzy zainteresowani są uzyskaniem kwalifikacji do nauczania dzieci języka obcego na tym poziomie. Uzyskiwane kwalifikacje: uprawnienia do nauczania dzieci w przedszkolach i na pierwszym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. Studia przygotowują w zakresie merytorycznym do nauczania języka specjalności na poziomie wczesnoszkolnym i przedszkolnym jako drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć z języka obcego ? moduł 4 wg standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r). Studia trwają 2 semestry.

Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne
Studia oferują uzyskanie przygotowania do pracy doradcy zawodowego i edukacyjnego dla młodzieży oraz osób dorosłych bezrobotnych i/lub poszukujących pracy indywidualnie lub w ramach publicznych i prywatnych agencji zatrudnienia, firm poszukujących pracowników w ramach niepublicznych i publicznych agencji doradztwa personalnego, a także pracownika kierującego polityką personalną firmy. Studia trwają 2 semestry.

Audytor Energetyczny i Efektywności Energetycznej
Zgodnie z Klasyfikacja zawodów i specjalności - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej absolwenci - przygotowują opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego z punktu widzenia kosztów jego realizacji oraz oszczędności energii; dokonują oceny stanu ochrony cieplnej budynku, systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji oświetleniowej budynku z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej w celu poprawy standardu energetycznego budynku i zaoszczędzenia na ogrzewaniu budynku.

Informatyka dla Zastosowań Praktycznych

Studia oferują rozszerzenie wiedzy i nabycie kwalifikacji potrzebnych do kreatywnego, sprawnego i efektywnego posługiwania się komputerem i powszechnie dostępnym oprogramowaniem w typowych sytuacjach zawodowych i osobistych. Studia trwają 2 semestry.

Technika i Informatyka (jako kolejny przedmiot nauczany)

Studia oferują rozszerzenie wiedzy i nabycie kwalifikacji przez słuchaczy posiadających przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym, którzy zainteresowani są uzyskaniem kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotów - technika i informatyka (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012 r.- moduł 4)
Studia trwają 3 semestry.

Zarządzanie w oświacie lub w finansach publicznych

Studia oferują dwutorowe przygotowanie menedżerskie w zakresie:
- menedżerów oświaty zdolnych do samodzielnego, efektywnego oraz konkurencyjnego zarządzania instytucjami  oświatowymi systemu edukacji publicznej;
- menedżerów jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań New Public Management.
Słuchacze wybierają jedną lub obie specjalności. Część zajęć jest wspólna. Studia trwają 2 semestry.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jako kolejny przedmiot nauczany)                                                                        

Studia oferują merytoryczne i metodyczne przygotowanie słuchaczy do kompleksowej realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studia trwają 3 semestry.

Teoria i praktyka tłumaczenia                                                                                                                                   

Studia oferują dostarczenie wiedzy oraz stworzenie możliwości nabycia umiejętności zawodowych w zakresie zarówno teorii, jak i praktyki wykonywania tłumaczeń  pisemnych i ustnych. Nacisk na praktyczne aspekty pracy tłumacza (strategie tłumaczenia, słownictwo, znajomość warsztatu tłumacza). Studia trwają 2 semestry.

Diagnoza i terapia pedagogiczna (jako kolejny przedmiot nauczany)                                                                                                                                  

Studia oferują rozwijanie kompetencji i umiejętności umożliwiających nauczycielom diagnozowanie, tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych, organizację zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania oraz dokonywanie oceny osiągnięć rozwojowych uczniów. Studia trwają 3 semestry. Wymagane jest przygotowanie pedagogiczne.

Przygotowanie Pedagogiczne (nauczycielskie kwalifikacje zawodowe)                                                                                                  

Studia oferują uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych i psychologicznych w celu nabycia przygotowania pedagogicznego, o którym mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009r. Studia te przygotowują do nauczania w ramach zróżnicowanych form i rozwiązań organizacyjno ? metodycznych. Studia trwają 3 semestry.

Oligofrenopedagogika z logopedią (dodatkowe kwalifikacje zawodowe pedagoga i nauczyciela)

Studia umożliwiają uzyskanie przygotowania do pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych) w zakresie z uczniami / osobami o określonym stopniu niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego oraz programowania terapii logopedycznej u uczniów i pacjentów z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej, a także z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studia trwają 3 semestry (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012 r. moduł 5).

Doradztwo zawodowe (dodatkowe kwalifikacje zawodowe pedagoga i nauczyciela)                                                                                 

Studia umożliwiają uzyskanie przygotowania do pracy doradcy zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych bezrobotnych i/lub poszukujących pracy indywidualnie lub w ramach publicznych i prywatnych agencji zatrudnienia, firm poszukujących pracowników w ramach niepublicznych i publicznych agencji doradztwa personalnego, a także pracownika kierującego polityką personalną firmy. Studia trwają 2 semestry.

Wychowanie Fizyczne (jako kolejny przedmiot nauczany)                                                                                                                             

Studia oferują uzyskanie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu w szkołach ? wychowanie fizyczne (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012 r. - moduł 4). Studia trwają 3 semestry.

 

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

Kurs doskonalący z matematyki

Corocznie PWSZ w Wałczu uruchamia kurs doskonalący z matematyki przygotowujący do egzaminu maturalnego w zakresie podstawowym a także w zakresie rozszerzonym. Kursy te odbywają się w systemie stacjonarnym w soboty. Kurs stacjonarny prowadzą renomowane nauczycielki liceów wałeckich.

Zastanawiasz się nad wyborem naszej Uczelni? Przeczytaj ten tekst.